Wnętrza

OFERTA Wnę­trza Stal nie­rdzew­na znaj­du­je coraz czę­ściej zasto­so­wa­nie w budow­nic­twie, gastro­no­mi, meblar­stwie – wypo­sa­ża­niu wnętrz. Reali­zu­je­my w tym zakre­sie ory­gi­nal­ne wnę­trza czę­sto nie­po­wta­rzal­ne pro­jek­ty – zwra­ca­my szcze­gól­ną uwa­gę na este­ty­kę wykoń­cze­nia naszych pro­duk­tów. Uzy­sku­je­my róż­ne efek­ty wykoń­cze­nia powierzch­ni, wyro­by mogą być mato­we, pole­ro­wa­ne, szli­fo­wa­ne oraz pia­sko­wa­ne. Kontakt

Przemysł

OFERTA Prze­mysł Podej­mu­je­my się reali­za­cji nie­ty­po­wych i nie­po­wta­rzal­nych pro­jek­tów. Pro­jek­tu­je­my urzą­dze­nia dopa­so­wa­ne di indy­wi­du­la­nych potrzeb naszych Klien­tów, Kontakt

Zbiorniki nierdzewne

OFERTA Zbior­ni­ki nie­rdzew­ne Zbior­ni­ki ze sta­li nie­rdzew­nej — spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji zbior­ni­ków ciśnie­nio­wych i bez­ci­śnie­nio­wych prze­zna­czo­nych do maga­zy­no­wa­nia pro­duk­tów cie­kłych lub syp­kich. Wyko­nu­je­my mie­szal­ni­ki z pła­czem grzejącym/chłodzącym wyko­rzy­sty­wa­nych w prze­my­śle spo­żyw­czym, che­micz­nym i kosme­tycz­nym. Pro­du­ku­je­my zbior­ni­ki pod­ziem­ne wyko­rzy­sty­wa­ne w prze­my­śle pali­wo­wym do dys­try­bu­cji pre­pa­ra­tu AdBlue. Posia­da­my upraw­nie­nia Urzę­du Dozo­ru Tech­nicz­ne­go w zakre­sie wytwa­rza­nia zbior­ni­ków bez­ci­śnie­nio­wych i nisko­ci­śnie­nio­wych prze­zna­czo­nych do maga­zy­no­wa­nia mate­ria­łów cie­kłych zapal­nych, a tak­że tru­ją­cych lub żrących. […]

O firmie

o nas Liro­pol S.C. Fir­ma Liro­pol S.C. zosta­ła zało­żo­na w 1993 roku. Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji zbior­ni­ków, urzą­dzeń, arma­tu­ry i insta­la­cji ze sta­li nie­rdzew­nej. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest przede wszyst­kim do zakła­dów prze­twór­stwa spo­żyw­cze­go, pali­wo­we­go, kosme­tycz­ne­go i far­ma­ceu­tycz­ne­go, przed­się­biorstw zaj­mu­ją­cych się budow­nic­twem, wypo­sa­ża­niem wnętrz i gię­ciem szkła. W swo­im port­fo­lio posia­da­my sze­ro­ką gamę urzą­dzeń i insta­la­cji wyko­na­nych dla prze­my­słu mle­czar­skie­go. Świad­czy­my usłu­gi ślu­sar­skie, spa­wal­ni­cze, tokar­skie i fre­zer­skie. Podej­mu­je­my się reali­za­cji tech­nicz­nie trud­nych pro­jek­tów. Posia­da­my uprawnienia […]

Kontakt

poroz­ma­wiaj z nami Kon­takt adres Liro­pol S.C. R.A.M. Mac­kie­wicz ul. Polna 11–100 Lidz­bark War­miń­ski NIP: 743–16–35–497 tele­fon tel. 89 76 74 598 tel. 89 76 70 290 E‑mail info@liropol.pl

Armatura

OFERTA Arma­tu­ra ze sta­li nie­rdzew­nej Arma­tu­ra ze sta­li nie­rdzew­nej. Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji arma­tu­ry wyko­na­nej ze sta­li nie­rdzew­nej takiej jak: trój­ni­ki, czwór­ni­ki, kolek­to­ry, den­ni­ce pła­skie i stoż­ko­we, reduk­cje, gło­wi­ce myją­ce oraz uchwy­ty ruro­we. Posia­da­my oprzy­rzą­do­wa­nie pozwa­la­ją­ce na wyko­ny­wa­nie wyro­bów w sze­ro­kim zakre­sie wymia­rów. Kontakt

Home

Zbior­nik meta­no­luWię­cejMie­szal­ni­kiWię­cejTer­mi­za­to­ry do serówWię­cejArma­tu­ra­ze sta­li nie­rdzew­nejWię­cejZbior­nik wodyWię­cejBalu­stra­dy i barier­ki­ze sta­li nie­rdzew­nej w połą­cze­niu ze szkłemWię­cej Pre­vio­us Next Podej­mu­je­my się reali­za­cji tech­nicz­nie trud­nych pro­jek­tów Kon­takt Nasze usłu­gi Spe­cja­li­zu­je­my się w Arma­tu­ra Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji arma­tu­ry wyko­na­nej ze sta­li nie­rdzew­nej. Zbior­ni­ki nie­rdzew­ne Wyko­nu­je­my mie­szal­ni­ki z płasz­czem grze­ją­cym / chło­dzą­cym wyko­rzy­sty­wa­nych w prze­my­śle. Mle­czar­stwo Pro­du­ku­je­my sze­reg akce­so­rii znaj­du­ją­cych zasto­so­wa­nie w każ­dym zakła­dzie mle­czar­skim. Urzą­dze­nia prze­my­sło­we Podej­mu­je­my się […]

Privacy Policy

Who we are Sug­ge­sted text: Our websi­te address is: https://www.liropol.pl. Com­ments Sug­ge­sted text: When visi­tors leave com­ments on the site we col­lect the data shown in the com­ments form, and also the visitor’s IP address and brow­ser user agent string to help spam detec­tion. An ano­ny­mi­zed string cre­ated from your ema­il address (also cal­led a hash) may be pro­vi­ded to the Gra­va­tar service […]