tel. 89 76 74 598

OFERTA

Armatura ze stali nierdzewnej

Arma­tu­ra ze sta­li nie­rdzew­nej. Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji arma­tu­ry wyko­na­nej ze sta­li nie­rdzew­nej takiej jak: trój­ni­ki, czwór­ni­ki, kolek­to­ry, den­ni­ce pła­skie i stoż­ko­we, reduk­cje, gło­wi­ce myją­ce oraz uchwy­ty rurowe.

Posia­da­my oprzy­rzą­do­wa­nie pozwa­la­ją­ce na wyko­ny­wa­nie wyro­bów w sze­ro­kim zakre­sie wymiarów.