OFERTA

Prasy, krajalnice do serów

Pro­du­ku­je­my pra­sy pio­no­we ze sta­li nie­rdzew­nej do serów, docisk uzy­ski­wa­ny jest za pomo­cą siłow­ni­ków pneumatycznych.

Pra­sy wypo­sa­żo­ne są w zbior­nik, do któ­re­go tra­fia wycie­ka­ją­ca pod­czas pra­so­wa­nia ser­wat­ka, a tak­że insta­la­cję mycia.

Pro­jek­tu­je­my pra­sy dosto­so­wa­ne do pro­duk­cji serów o dowol­nych wymia­rach. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się rów­nież pra­sy do wyj­mo­wa­nia serów z form oraz auto­ma­tycz­ne kra­jal­ni­ce serów.