tel. 89 76 74 598

OFERTA

Przemysł

Podej­mu­je­my się reali­za­cji nie­ty­po­wych i nie­po­wta­rzal­nych pro­jek­tów. Pro­jek­tu­je­my urzą­dze­nia dopa­so­wa­ne di indy­wi­du­la­nych potrzeb naszych Klientów,