OFERTA

Odbojnice

Odboj­ni­ce pro­du­ku­je­my ze sta­li nie­rdzew­nej. Mają na celu zabez­pie­czyć ścia­ny, meble w skle­pach, słu­py, dys­try­bu­to­ry na sta­cjach paliw przed znisz­cze­niem poprzez uderzenie.