OFERTA

Usługi spawalnicze

Świad­czy­my usłu­gi spa­wal­ni­cze wyko­ny­wa­ne meto­dą TIG w osło­nie argonu.

Oprócz spa­wa­nia ele­men­tów ze sta­li nie­rdzew­nej, podej­mu­je­my się napraw czę­ści samo­cho­do­wych oraz innych wyro­bów wyko­na­nych ze sto­pów aluminium.