OFERTA

Formy do szkła

Pro­du­ku­je­my for­my ze sta­li nie­rdzew­nej prze­zna­czo­ne do gię­cia szkła pod wpły­wem wyso­kiej temperatury.

Dostęp­ne są dwa typy form wypu­kłe oraz wklę­słe, wyko­ny­wa­ne o róż­nych dłu­go­ściach, sze­ro­ko­ściach oraz pro­mie­niach gięcia.