OFERTA

Daszki i zadaszenia

Dasz­ki i zada­sze­nia pro­du­ku­je­my z pro­fi­li i rur ze sta­li nie­rdzew­nej pole­ro­wa­nej, saty­no­wa­nej lub pia­sko­wa­nej. Kon­struk­cja nie­rdzew­na w połą­cze­niu ze szkłem zabez­pie­cza wej­ścia do budyn­ku przed desz­czem i śniegiem.

Poszy­cie sta­no­wić może szkło bez­piecz­ne lub pły­ty z poli­wen­gla­nu kana­li­ko­we­go. Wymia­ry oraz kształt zada­szeń dopa­so­wa­ne są do indy­wi­du­al­nych ocze­ki­wań klientów