tel. 89 76 74 598

OFERTA

Zbiorniki nierdzewne

Zbior­ni­ki ze sta­li nie­rdzew­nej — spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji zbior­ni­ków ciśnie­nio­wych i bez­ci­śnie­nio­wych prze­zna­czo­nych do maga­zy­no­wa­nia pro­duk­tów cie­kłych lub syp­kich. Wyko­nu­je­my mie­szal­ni­ki z pła­czem grzejącym/chłodzącym wyko­rzy­sty­wa­nych w prze­my­śle spo­żyw­czym, che­micz­nym i kosme­tycz­nym. Pro­du­ku­je­my zbior­ni­ki pod­ziem­ne wyko­rzy­sty­wa­ne w prze­my­śle pali­wo­wym do dys­try­bu­cji pre­pa­ra­tu AdBlue.

Posia­da­my upraw­nie­nia Urzę­du Dozo­ru Tech­nicz­ne­go w zakre­sie wytwa­rza­nia zbior­ni­ków bez­ci­śnie­nio­wych i nisko­ci­śnie­nio­wych prze­zna­czo­nych do maga­zy­no­wa­nia mate­ria­łów cie­kłych zapal­nych, a tak­że tru­ją­cych lub żrących.

Zbior­ni­ki nie­rdzew­ne pro­jek­tu­je­my wg indy­wi­du­al­nych wyma­gań naszych klien­tów. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie umoż­li­wia nam pro­po­no­wa­nie wła­snych roz­wią­zań w pro­ce­sie pro­jek­to­wa­nia i realizacji.