OFERTA

Mieszalnik V500L

Mie­szal­nik V500L wyko­na­ny ze sta­li nie­rdzew­nej to urzą­dze­nie do pro­duk­cji galan­te­rii mle­czar­skiej o pojem­no­ści robo­czej 500L. Wypo­sa­żo­ny jest w ciśnie­nio­wy płaszcz grzew­czy, a tak­że mie­sza­dło kotwi­co­we z zgar­nia­cza­mi oraz szyb­ko­obro­to­we mie­sza­dło śmigłowe.