OFERTA

Akcesoria mleczarskie

Pro­du­ku­je­my sze­reg akce­so­rii znaj­du­ją­cych zasto­so­wa­nie w każ­dym zakła­dzie mle­czar­skim. Mię­dzy inny­mi są to mie­sza­cze wody gorą­cej, wiesz­ki na węże, czer­pa­ki, zawor­ki do pobie­ra­nia próbek.

Podej­mu­je­my się reali­za­cji nie­ty­po­wych wyro­bów w opar­ciu o indy­wi­du­al­ne usta­le­nia z klientami.