OFERTA

Zbiornik metanolu

Zbior­ni­ki meta­no­lu o pojem­no­ści 30 000 litrów.

Zbior­ni­ki wyko­na­ne zgod­nie z „Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Gospo­dar­ki w spra­wie warun­ków tech­nicz­nych dozo­ru tech­nicz­ne­go, jakim powin­ny odpo­wia­dać zbior­ni­ki bez­ci­śnie­nio­we i nisko­ci­śnie­nio­we prze­zna­czo­ne do maga­zy­no­wa­nia mate­ria­łów cie­kłych zapalnych.”