OFERTA

Usługi tokarskie

Świad­czy­my usłu­gi tokar­skie oraz fre­zer­skie. Dys­po­nu­je­my tokar­ka­mi umo­zli­wia­ją­cy­mi obrób­kę ele­men­tów o śred­ni­cy do 1500mm.