OFERTA

Stoły

Pro­du­ku­je­my roż­ne typy sto­łów i sto­ły ze sta­li nie­rdzew­nej, któ­re znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w gastro­no­mi, pla­ców­kach żywie­nia zbio­ro­we­go, masar­niach, mleczarstwie.

Sto­ły posia­da­ją solid­ną kon­struk­cję z pro­fi­li zamknię­tych oraz bla­ty wyko­na­ne z blach, do któ­rych mogą zostać wspa­wa­ne zle­wy o dowol­nych wymiarach.

W pro­duk­cji sto­łów nie sto­su­je­my połą­czeń kle­jo­nych, a wyłącz­nie połą­cze­nia spawane.