tel. 89 76 74 598

OFERTA

Wnętrza

Stal nie­rdzew­na znaj­du­je coraz czę­ściej zasto­so­wa­nie w budow­nic­twie, gastro­no­mi, meblar­stwie – wypo­sa­ża­niu wnętrz. Reali­zu­je­my w tym zakre­sie ory­gi­nal­ne wnę­trza czę­sto nie­po­wta­rzal­ne pro­jek­ty – zwra­ca­my szcze­gól­ną uwa­gę na este­ty­kę wykoń­cze­nia naszych produktów.

Uzy­sku­je­my róż­ne efek­ty wykoń­cze­nia powierzch­ni, wyro­by mogą być mato­we, pole­ro­wa­ne, szli­fo­wa­ne oraz piaskowane.