OFERTA

Mieszalniki solanki

Mie­szal­ni­ki solan­ki o pojem­no­ści 1 000 litrów prze­zna­czo­ne do wytwa­rza­nia roz­two­rów wod­nych soli, cukru wyko­rzy­sty­wa­nych pod­czas pro­duk­cji wyro­bów spożywczych.

Mie­szal­ni­ki wypo­sa­żo­ne zosta­ły w insta­la­cję z pom­pą o wydaj­no­ści 14 000 l/h, podaj­nik rol­ko­wy oraz kosz per­fo­ro­wa­ny do któ­re­go wsy­py­wa­na jest roz­pusz­cza­na substancja.