tel. 89 76 74 598
Barierka

o nas

Liropol S.C.

Fir­ma Liro­pol S.C. zosta­ła zało­żo­na w 1993 roku. Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji zbior­ni­ków, urzą­dzeń, arma­tu­ry i insta­la­cji ze sta­li nie­rdzew­nej. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest przede wszyst­kim do zakła­dów prze­twór­stwa spo­żyw­cze­go, pali­wo­we­go, kosme­tycz­ne­go i far­ma­ceu­tycz­ne­go, przed­się­biorstw zaj­mu­ją­cych się budow­nic­twem, wypo­sa­ża­niem wnętrz i gię­ciem szkła. W swo­im port­fo­lio posia­da­my sze­ro­ką gamę urzą­dzeń i insta­la­cji wyko­na­nych dla prze­my­słu mle­czar­skie­go. Świad­czy­my usłu­gi ślu­sar­skie, spa­wal­ni­cze, tokar­skie i frezerskie.

Podej­mu­je­my się reali­za­cji tech­nicz­nie trud­nych pro­jek­tów. Posia­da­my upraw­nie­nia UDT w zakre­sie pro­duk­cji zbior­ni­ków. Wyko­nu­je­my urzą­dze­nia i wyro­by pro­jek­to­wa­ne zgod­nie z indy­wi­du­al­ny­mi ocze­ki­wa­nia­mi zama­wia­ją­cych. Dys­po­nu­je­my wyso­ce wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrą spa­wal­ni­czą, przy­wią­zu­je­my szcze­gól­ną wagę do jako­ści oraz este­ty­ki wyko­ny­wach produktów.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu i współpracy.