OFERTA

Mieszadła śmigłowe

Mie­sza­dło śmi­gło­we wyko­rzy­sty­wa­ne do mon­ta­żu w zbior­ni­kach prze­zna­czo­nych do maga­zy­no­wa­nia pro­duk­tów spo­żyw­czych, che­micz­nych. Mie­sza­dło zbu­do­wa­ne na bazie napę­du Nord, wypo­sa­żo­ne w uszczel­nie­nie fir­my Anga, dobie­ra­ne indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od wła­ści­wo­ści mie­sza­ne­go produktu.