O NAS

Polityka cookies

  • Witry­na uży­wa cookies. Są to nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne przez ser­wer www i prze­cho­wy­wa­ne przez opro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­ra prze­glą­dar­ki. Kie­dy prze­glą­dar­ka ponow­nie połą­czy się ze stro­ną, witry­na roz­po­zna­je rodzaj urzą­dze­nia, z któ­re­go łączy się użyt­kow­nik. Para­me­try pozwa­la­ją na odczy­ta­nie infor­ma­cji w nich zawar­tych jedy­nie ser­we­ro­wi, któ­ry je utwo­rzył. Cookies uła­twia­ją więc korzy­sta­nie z wcze­śniej odwie­dzo­nych witryn.
  • Cookies, któ­re są prze­twa­rza­ne ana­li­zu­ją ano­ni­mo­we infor­ma­cje na temat uży­wa­nia Witry­ny. Cookies poma­ga­ją udo­sko­na­lać funk­cjo­nal­ność witry­ny i dosto­so­wać go lepiej do ocze­ki­wań i potrzeb osób odwie­dza­ją­cych. Cookies gro­ma­dzą ano­ni­mo­we infor­ma­cje, odno­to­wu­ją ten­den­cje wystę­pu­ją­ce w witry­nie bez iden­ty­fi­ko­wa­nia poszcze­gól­nych osób. Narzę­dzia ana­li­tycz­ne korzy­sta­ją z wła­snych cookies do ana­li­zo­wa­nia dzia­łań osób odwie­dza­ją­cych. Cookies te słu­żą do prze­cho­wy­wa­nia infor­ma­cji, np. cza­su roz­po­czę­cia bie­żą­cych odwie­dzin oraz tego, czy oso­ba odwie­dza­ją­ca była już kie­dyś na stro­nie, z jakiej witry­ny tra­fi­ła, jakiej roz­dziel­czo­ści ekra­nu jest jej urzą­dze­nie, jak poru­sza się po stro­nie etc.
  • Każ­da oso­ba prze­glą­da­ją­ca witry­nę powin­na poprzez mody­fi­ka­cję usta­wień swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej zarzą­dzać cookies. Jeże­li nie chcesz z nich korzy­stać możesz unie­moż­li­wić zapi­sy­wa­nie cookies na swo­im urzą­dze­niu bądź zapi­sa­ne pli­ki trwa­le usu­nąć. Infor­mu­je­my, że może to jed­nak wpły­nąć na pogor­sze­nie jako­ści dzia­ła­nia witry­ny przez brak zbie­ra­nia cookies i odczy­ty­wa­nia na ich pod­sta­wie informacji.