OFERTA

Dna wibracyjne

Pro­du­ku­je­my dna wibra­cyj­ne do zbior­ni­ków prze­zna­czo­nych do maga­zy­no­wa­nia mle­ka w proszku.

Są one wypo­sa­żo­ne w tłu­mi­ki drgań oraz pły­tę słu­żą­cą do mon­ta­żu wibra­to­ra. W swo­jej ofer­cie posia­da­my dwa typy den – o śred­ni­cy 1620mm oraz 1000mm.