OFERTA

Okapy

Oka­py do domów, gastro­no­mii oraz oka­py prze­my­sło­we. Pro­du­ku­je­my oka­py wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej saty­no­wej, mato­wej, szli­fo­wa­nej jak rów­nież malo­wa­nej prosz­ko­wo do domów, hote­li i restauracji.

Mogą zostać one wypo­sa­żo­ne w wen­ty­la­tor, łapa­cze tłusz­czu. Podej­mu­je­my się reali­za­cji oka­pów o nie­ty­po­wych kształ­tach i wymiarach.

Na zdję­ciu poka­za­ny jest okap ze sta­li nie­rdzew­nej malo­wa­ny prosz­ko­wo ze zdo­bie­niem z bla­chy miedzianej.