OFERTA

Zbiornik do kosmetyków

Zbior­nik do kosme­ty­ków dwu­płasz­czo­wy o pojem­no­ści 150 litrów. Wypo­sa­żo­ny w mie­sza­dło ramo­we, dozow­nik pneu­ma­tycz­ny do napeł­nia­nia pojem­ni­ków, grzał­ki oraz auto­ma­ty­kę umoż­li­wia­ją­cą pod­grza­nie i utrzy­ma­nie cie­czy w zada­nej temperaturze.