OFERTA

Wężownice

Wyko­nu­je­my wężow­ni­ce z rur o śred­ni­cach: 22mm, 25mm, 33,7mm. Świad­czy­my usłu­gi w zakre­sie zwi­ja­nia koł­nie­rzy z pła­sko­wni­ków, kątow­ni­ków i pro­fi­li zamkniętych.