OFERTA

Cokoły

Coko­ły z blach nie­rdzew­nych szli­fo­wa­nych, pole­ro­wa­nych o dowol­nych wymiarach.

Coko­ły ze sta­li nie­rdzew­nej do domów, gastro­no­mii oraz prze­my­sło­we. Pro­du­ku­je­my coko­ły wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej saty­no­wej, mato­wej, szli­fo­wa­nej jak rów­nież malo­wa­nej prosz­ko­wo do domów, hote­li, restau­ra­cji, zakła­dów pro­duk­cyj­nych i prze­my­sło­wych według indy­wi­du­al­nych pro­jek­tów oraz specyfikacji.

Podej­mu­je­my się reali­za­cji coko­łów o nie­ty­po­wych kształ­tach i wymiarach.