OFERTA

Kadzie z płaszczem grzejącym

Zbior­ni­ki z otwar­tą czę­ścią gór­ną, umoż­li­wia­ją­ce prze­wo­że­nie pro­duk­tów spo­żyw­czych oraz chemicznych.

Ist­nie­je moż­li­wość wypo­sa­że­nia kadzi w płasz­cze grze­ją­ce lub chłodzące.