OFERTA

Trójniki i czwórniki

pro­du­ko­wa­ne typy:

rów­no­prze­lo­to­we, redukcyjne

zakres śred­nic:

Ø 12mm ÷ Ø 456mm (wycią­ga­ne z rur)
Ø > 456mm (spa­wa­ne z rur lub blach)

typo­we gatunki:

AISI 304, AISI 316L

typ powierzch­ni:

mat, szlif, poler

uwa­gi:

ist­nie­je moż­li­wość pro­duk­cji kolektorów