OFERTA

Zbiorniki żywicy

Zbior­ni­ki żywi­cy o pojem­no­ści 25 000 litrów.

Prze­zna­czo­ne do prze­cho­wy­wa­nia żywi­cy, wypo­sa­żo­ne w mie­sza­dło śmigłowe.

Współ­pra­cu­ją z zbior­ni­ka­mi roz­cho­do­wy­mi o pojem­no­ści 3 000 litrów z płasz­czem wod­nym, umoż­li­wia­ją­cym pod­grze­wa­nie żywi­cy. Zbior­ni­ki speł­nia­ją wyma­ga­nia dyrek­ty­wy ciśnie­nio­wej 97/23/WE, jed­nost­ka noty­fi­ko­wa­na UDT-CERT.