OFERTA

Cięcie rur plazmą CNC

Usłu­gi wyci­na­nia pla­zmą dowol­nych kształ­tów na pod­sta­wie rysun­ków dwg, w rurach o śred­ni­cach od 76 do 508mm i gru­bo­ści ścian­ki do 4mm.