OFERTA

Wózki

Wóz­ki trans­por­to­we pro­du­ku­je­my ze sta­li nie­rdzew­nej o róż­nych wymia­rach i konstrukcji.

W naszej ofer­cie znaj­du­ją się wóz­ki z koła­mi, któ­rych fel­gi i obrot­ni­ce wyko­na­ne są rów­nież ze sta­li nie­rdzew­nej. Opo­ny kółek mogą być wyko­na­ne z gumy czar­nej lub białej.

W swo­jej ofer­cie posia­da­my rów­nież wóz­ki z koła­mi z polia­mi­du, w któ­rych łoży­ska zakry­te są osło­na­mi ze sta­li nierdzewnej.