O NAS

Polityka prywatności

Adres naszej stro­ny inter­ne­to­wej to: liropol.pl. Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści ma na celu zapew­nie­nie poczu­cia bez­pie­czeń­stwa każ­de­mu użyt­kow­ni­ko­wi Witry­ny. Korzy­sta­nie z Witry­ny jest rów­no­znacz­ne z akcep­ta­cją warun­ków Poli­ty­ki Prywatności.

  • Na potrze­by lep­sze­go odbio­ru Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści ter­min „Użyt­kow­nik” został zastą­pio­ny okre­śle­niem „Ty”, „Admi­ni­stra­tor” – „My”. Ter­min „RODO” ozna­cza Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.
  • Admi­ni­stra­tor zale­ca korzy­sta­nie z naj­now­szych wer­sji prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych. W przy­pad­ku korzy­sta­nia przez Użyt­kow­ni­ka ze star­szych wer­sji prze­glą­da­rek lub/i innych niż naj­now­sze, któ­re są dostęp­ne, Admi­ni­stra­tor nie gwa­ran­tu­je popraw­ne­go dzia­ła­nia Witryny.
  • Ochro­na danych odby­wa się zgod­nie z wymo­ga­mi powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, a ich prze­cho­wy­wa­nie ma miej­sce na zabez­pie­czo­nych serwerach.
  • Dane, w tym dane oso­bo­we, to pozy­ska­ne za pomo­cą for­mu­la­rzy od Użyt­kow­ni­ka pozo­sta­wio­ne w trak­cie wizy­ty w Witry­nie. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są: zgod­nie z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oso­bo­wych, w zakre­sie i celu zgod­nym ze zgo­dą wyra­żo­ną przez Cie­bie na Witrynie.