OFERTA

Konstrukcje rurowe

Kon­struk­cje ruro­we ze sta­li nie­rdzew­nej wyko­nu­je­my według indy­wi­du­al­nych pro­jek­tów i wyma­gań z rur ze sta­li nie­rdzew­nej pole­ro­wa­nej, pia­sko­wa­nej, szlifowanej.

Kon­struk­cja przed wej­ściem do hote­lu War­miń­skie­go w Olsz­ty­nie zosta­ła nagro­dzo­na w 2001 roku lau­rem w kon­kur­sie „ATUT 2001 NA NAJLEPSZY PRODUKT POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ.