OFERTA

Kolektory

pro­du­ko­wa­ne typy:

rów­no­prze­lo­to­we, redukcyjne

zakres śred­nic:

Ø 25mm ÷ Ø 508mm (wycią­ga­ne z rur)

typo­we gatunki:

AISI 304
AISI 316L

typ powierzch­ni:

mat, szlif, poler

uwa­gi:

ist­nie­je moż­li­wość pro­duk­cji kolek­to­rów o dłu­go­ści do 6 000 mm