OFERTA

Urządzenia dzielące

Urzą­dze­nie do pojem­no­ścio­we­go dzie­le­nia masy sero­wej wytwa­rza­nej w ter­mi­za­to­rze / zapa­rzar­ce. Moż­li­wość uzy­ska­nia por­cji sera o sta­łej wadze.