OFERTA

Odwodnienia

Odwod­nie­nia linio­we pro­du­ku­je­my o prze­kro­ju sze­ścio­kąt­nym, prze­zna­czo­ne do odpro­wa­dza­nia wody z tara­sów, bal­ko­nów oraz hal pro­duk­cyj­nych. Zakoń­czo­ne są przy­łą­czem DN50, dopa­so­wa­nym do typo­wych kształ­tek kana­li­za­cyj­nych z PCV.

Ist­nie­je mozli­wość wyko­na­nia kory­tek odwad­nia­ją­cych o dowol­nej długości.