OFERTA

Zbiorniki AdBlue

Zbior­ni­ki AdBlue wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej prze­zna­czo­ne są do maga­zy­no­wa­nia wod­ne­go roz­two­ru mocz­ni­ka na sta­cjach paliw, wyko­rzy­sty­wa­ne­go w sys­te­mach SCR w prze­my­śle motoryzacyjnym.

Wyko­nu­je­my zbior­ni­ki AdBlue pod­ziem­ne, jed­no­płasz­czo­we o pojem­no­ściach 3 000–50 000 litrów, typ najaz­do­wy (do umiesz­cze­nia np. pod par­kin­ga­mi) lub nie­na­jaz­do­wy do umiesz­cze­nia np. pod tere­na­mi zielonymi.