OFERTA

Odgazowywacze

Pro­du­ku­je­my odga­zo­wy­wa­cze o wydaj­no­ści: 5.000l/h, 10.000l/h oraz 15.000l/h.

Urzą­dze­nia są prze­zna­czo­ne do odga­zo­wy­wa­nia i odpo­wie­trza­nia mle­ka i śmie­tan­ki, co powo­du­je wzrost trwa­ło­ści tych produktów.