Zbior­nik metanolu
Wię­cej
Mie­szal­ni­ki
Wię­cej
Ter­mi­za­to­ry do serów
Wię­cej
Arma­tu­ra
ze sta­li nierdzewnej
Wię­cej
Zbior­nik wody
Wię­cej
Balu­stra­dy i barierki
ze sta­li nie­rdzew­nej w połą­cze­niu ze szkłem
Wię­cej
Pre­vio­us
Next

Podejmujemy się realizacji
technicznie trudnych projektów

Nasze usługi

Specjalizujemy się w

Armatura

Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji arma­tu­ry wyko­na­nej ze sta­li nierdzewnej.

Zbiorniki nierdzewne

Wyko­nu­je­my mie­szal­ni­ki z płasz­czem grze­ją­cym / chło­dzą­cym wyko­rzy­sty­wa­nych w przemyśle.

Mleczarstwo

Pro­du­ku­je­my sze­reg akce­so­rii znaj­du­ją­cych zasto­so­wa­nie w każ­dym zakła­dzie mleczarskim.

Urządzenia przemysłowe

Podej­mu­je­my się reali­za­cji nie­ty­po­wych i nie­po­wta­rzal­nych projektów.

Wnętrza

Stal nie­rdzew­na znaj­du­je coraz czę­ściej zasto­so­wa­nie w wypo­sa­ża­niu wnętrz.

Architektura

Pro­duk­ty ze sta­li nie­rdzew­nej w połą­cze­niu ze szkłem lub wyko­na­ne tyl­ko ze szkła.