Wężownice

OFERTA Wężow­ni­ce Wyko­nu­je­my wężow­ni­ce z rur o śred­ni­cach: 22mm, 25mm, 33,7mm. Świad­czy­my usłu­gi w zakre­sie zwi­ja­nia koł­nie­rzy z pła­sko­wni­ków, kątow­ni­ków i pro­fi­li zamkniętych.

Włazy

OFERTA Wła­zy pro­du­ko­wa­ne typy: DN200 zakres śred­nic: Ø 206mm typo­we gatun­ki: AISI 304, AISI 316L typ powierzch­ni: mat, szlif, poler uwa­gi: typo­wa uszczel­ka od złą­cza DIN DN200

Zawory bezpieczeństwa

OFERTA Zawo­ry bez­pie­czeń­stwa pro­du­ko­wa­ne typy: bez­pie­czeń­stwa pod­ci­śnie­nio­we DN 15 typo­we gatun­ki: AISI 304, AISI 316L typ powierzch­ni: mat, szlif, poler uwa­gi: brak

Uchwyty rurowe

OFERTA Uchwy­ty ruro­we pro­du­ko­wa­ne typy: bez prę­ta, z prę­tem zakres śred­nic: Ø 18mm ÷ Ø 304mm typo­we gatun­ki: AISI 304, AISI 316L typ powierzch­ni: mat, szlif, poler uwa­gi: ist­nie­je moż­li­wość wyko­na­nia uchwy­tów z innych gatun­ków stali

Turbinki myjące

OFERTA Tur­bin­ki myją­ce pro­du­ko­wa­ne typy: Ø 25mm – do mycia cystern, budo­wa na bazie czwór­ni­ka, Ø 38mm – do mycia zbior­ni­ków, z wal­cem z kapro­le­nu typy moco­wa­nia: Ø 25mm mufa gwin­to­wa­na 1/2″, Ø 38mm prze­zna­czo­na do spa­wa­nia typo­we gatun­ki: AISI 304, AISI 316L typ powierzch­ni: poler uwa­gi: tur­bin­ki pod­czas prze­pły­wu środ­ka myją­ce­go obra­ca­ją się

Kolektory

OFERTA Kolek­to­ry pro­du­ko­wa­ne typy: rów­no­prze­lo­to­we, reduk­cyj­ne zakres śred­nic: Ø 25mm ÷ Ø 508mm (wycią­ga­ne z rur) typo­we gatun­ki: AISI 304AISI 316L typ powierzch­ni: mat, szlif, poler uwa­gi: ist­nie­je moż­li­wość pro­duk­cji kolek­to­rów o dłu­go­ści do 6 000 mm

Redukcje

OFERTA Reduk­cje pro­du­ko­wa­ne typy: syme­trycz­ne, asy­me­trycz­ne zakres śred­nic: Ø 12mm ÷ Ø 168,3mm (tło­czo­ne z rur lub spa­wa­ne z blach), Ø > 168,3mm (spa­wa­ne z blach) typo­we gatun­ki: AISI 304, AISI 316L typ powierzch­ni: mat, szlif, poler uwa­gi: typo­we kąty nachy­le­nia reduk­cji syme­trycz­nych 11 lub 15 stop­ni, typo­we kąty nachy­le­nia reduk­cji asy­me­trycz­nych 20 lub 40 stopni

Głowice myjące

OFERTA Gło­wi­ce myją­ce pro­du­ko­wa­ne typy: kule myją­ce, kule myją­ce spłasz­czo­ne śred­ni­ce kuli: Ø 25mm, Ø 40mm, Ø 43mm, Ø 51mm, Ø 64mm, Ø 70mm, Ø 90mm, Ø 120mm  typy moco­wa­nia: mufa gwin­to­wa­na, zawlecz­ka, do spa­wa­nia – róż­ne śred­ni­ce typo­we gatun­ki: AISI 304, AISI 316L typ powierzch­ni: mat, szlif, poler uwa­gi: ist­nie­je moż­li­wość pro­duk­cji gło­wic o innych średnicach

Dennice

OFERTA Den­ni­ce pro­du­ko­wa­ne typy: den­ni­ce: pła­skie, stoz­ko­we, elip­so­ida­le (śred­ni­ca do 273mm) zakres śred­nic: Ø 20mm ÷ Ø 600mm (tło­czo­ne)Ø 600mm ÷ Ø1300mm (wyobla­ne) typo­we gatun­ki: AISI 304, AISI 316L typ powierzch­ni: mat, szlif, poler uwa­gi: den­ni­ce wyobla­ne posia­da­ją na środ­ku otwór tech­no­lo­gicz­ny Ø 25mm

Trójniki i czwórniki

OFERTA Trój­ni­ki i czwór­ni­ki pro­du­ko­wa­ne typy: rów­no­prze­lo­to­we, reduk­cyj­ne zakres śred­nic: Ø 12mm ÷ Ø 456mm (wycią­ga­ne z rur)Ø > 456mm (spa­wa­ne z rur lub blach) typo­we gatun­ki: AISI 304, AISI 316L typ powierzch­ni: mat, szlif, poler uwa­gi: ist­nie­je moż­li­wość pro­duk­cji kolektorów