Zbiornik metanolu

OFERTA Zbior­ni­ki meta­no­lu o pojem­no­ści 30 000 litrów. Zbior­ni­ki wyko­na­ne zgod­nie z „Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Gospo­dar­ki w spra­wie warun­ków tech­nicz­nych dozo­ru tech­nicz­ne­go, jakim powin­ny odpo­wia­dać zbior­ni­ki bez­ci­śnie­nio­we i nisko­ci­śnie­nio­we prze­zna­czo­ne do maga­zy­no­wa­nia mate­ria­łów cie­kłych zapalnych.”

Mieszalnik v500L

OFERTA Mie­szal­nik V500L Mie­szal­nik V500L wyko­na­ny ze sta­li nie­rdzew­nej to urzą­dze­nie do pro­duk­cji galan­te­rii mle­czar­skiej o pojem­no­ści robo­czej 500L. Wypo­sa­żo­ny jest w ciśnie­nio­wy płaszcz grzew­czy, a tak­że mie­sza­dło kotwi­co­we z zgar­nia­cza­mi oraz szyb­ko­obro­to­we mie­sza­dło śmigłowe.

Mieszalnik do solanki

OFERTA Mie­szal­ni­ki solan­ki Mie­szal­ni­ki solan­ki o pojem­no­ści 1 000 litrów prze­zna­czo­ne do wytwa­rza­nia roz­two­rów wod­nych soli, cukru wyko­rzy­sty­wa­nych pod­czas pro­duk­cji wyro­bów spo­żyw­czych. Mie­szal­ni­ki wypo­sa­żo­ne zosta­ły w insta­la­cję z pom­pą o wydaj­no­ści 14 000 l/h, podaj­nik rol­ko­wy oraz kosz per­fo­ro­wa­ny do któ­re­go wsy­py­wa­na jest roz­pusz­cza­na substancja.

Zbiornik do mleka

OFERTA Zbior­ni­ki do mle­ka Zbior­nik o pojem­no­ści 300 litrów. Wypo­sa­żo­ny w pom­pę oraz insta­la­cję umoż­li­wia­ją­cą mycie w obie­gu zamkniętym.

Zbiornik do kosmetyków

OFERTA Zbior­nik do kosme­ty­ków Zbior­nik do kosme­ty­ków dwu­płasz­czo­wy o pojem­no­ści 150 litrów. Wypo­sa­żo­ny w mie­sza­dło ramo­we, dozow­nik pneu­ma­tycz­ny do napeł­nia­nia pojem­ni­ków, grzał­ki oraz auto­ma­ty­kę umoż­li­wia­ją­cą pod­grza­nie i utrzy­ma­nie cie­czy w zada­nej temperaturze.

Zbiornik serwatki

OFERTA Zbior­ni­ki ser­wat­ki Zbior­ni­ki ser­wat­ki. Pro­du­ku­je­my zbior­ni­ki ze sta­li nie­rdzew­nej prze­zna­czo­ne do prze­cho­wy­wa­nia ser­wat­ki o pojem­no­ści 19400 litrów.

Zbiornik do musztardy

OFERTA Zbior­nik do musz­tar­dy Zbior­nik do musz­tar­dy. Pro­du­ku­je­my zbior­ni­ki wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej wyko­rzy­sty­wa­ne w pro­duk­cji musz­tar­dy o pojem­no­ści 1650 litrów wypo­sa­żo­ne w mieszadło.

Zbiorniki żywicy

OFERTA Zbior­ni­ki żywi­cy Zbior­ni­ki żywi­cy o pojem­no­ści 25 000 litrów. Prze­zna­czo­ne do prze­cho­wy­wa­nia żywi­cy, wypo­sa­żo­ne w mie­sza­dło śmi­gło­we. Współ­pra­cu­ją z zbior­ni­ka­mi roz­cho­do­wy­mi o pojem­no­ści 3 000 litrów z płasz­czem wod­nym, umoż­li­wia­ją­cym pod­grze­wa­nie żywi­cy. Zbior­ni­ki speł­nia­ją wyma­ga­nia dyrek­ty­wy ciśnie­nio­wej 97/23/WE, jed­nost­ka noty­fi­ko­wa­na UDT-CERT.

Zbiorniki AdBlue

OFERTA Zbior­ni­ki AdBlue Zbior­ni­ki AdBlue wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej prze­zna­czo­ne są do maga­zy­no­wa­nia wod­ne­go roz­two­ru mocz­ni­ka na sta­cjach paliw, wyko­rzy­sty­wa­ne­go w sys­te­mach SCR w prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym. Wyko­nu­je­my zbior­ni­ki AdBlue pod­ziem­ne, jed­no­płasz­czo­we o pojem­no­ściach 3 000–50 000 litrów, typ najaz­do­wy (do umiesz­cze­nia np. pod par­kin­ga­mi) lub nie­na­jaz­do­wy do umiesz­cze­nia np. pod tere­na­mi zie­lo­ny­mi. KARTA KATALOGOWA: Zbior­ni­ki AdBlue najaz­do­we KARTA KATALOGOWA: Zbior­ni­ki AdBlue nienajazdowe

Zbiornik proszku

OFERTA Zbior­ni­ki prosz­ku Zbior­ni­ki prosz­ku o pojem­no­ści 40 000 litrów. Prze­zna­czo­ny do maga­zy­no­wa­nia mle­ka w prosz­ku. Wypo­sa­żo­ny w dno wibra­cyj­ne, dosto­so­wa­ny do sys­te­mu ważenia.