Wsporniki półek

OFERTA Nie­ty­po­we wspor­ni­ki półek ze sta­li nie­rdzew­nej, wyko­ny­wa­ne wg indy­wi­du­al­nych projektów.

Stelaże biurek

OFERTA Ste­la­że biu­rek ze sta­li nie­rdzew­nej lub sta­lo­we malo­wa­ne prosz­ko­wo, wyko­ny­wa­ne wg indy­wi­du­al­nych projektów.

Szafki

OFERTA Pro­du­ku­je­my róż­ne typy sza­fek. Szaf­ki wyko­na­ne są ze sta­li nie­rdzew­nej, któ­re znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w gastro­no­mi, pla­ców­kach żywie­nia zbio­ro­we­go, masar­niach, mleczarstwie.

Stojaki na drewno

OFERTA Sto­ja­ki ze sta­li nie­rdzew­nej lub sta­lo­we malo­wa­ne prosz­ko­wo, wyko­ny­wa­ne wg indy­wi­du­al­nych projektów.

Stoły

OFERTA Pro­du­ku­je­my roż­ne typy sto­łów i sto­ły ze sta­li nie­rdzew­nej, któ­re znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w gastro­no­mi, pla­ców­kach żywie­nia zbio­ro­we­go, masar­niach, mle­czar­stwie. Sto­ły posia­da­ją solid­ną kon­struk­cję z pro­fi­li zamknię­tych oraz bla­ty wyko­na­ne z blach, do któ­rych mogą zostać wspa­wa­ne zle­wy o dowol­nych wymia­rach. W pro­duk­cji sto­łów nie sto­su­je­my połą­czeń kle­jo­nych, a wyłącz­nie połą­cze­nia spawane.

Okapy

OFERTA Oka­py do domów, gastro­no­mii oraz oka­py prze­my­sło­we. Pro­du­ku­je­my oka­py wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej saty­no­wej, mato­wej, szli­fo­wa­nej jak rów­nież malo­wa­nej prosz­ko­wo do domów, hote­li i restau­ra­cji. Mogą zostać one wypo­sa­żo­ne w wen­ty­la­tor, łapa­cze tłusz­czu. Podej­mu­je­my się reali­za­cji oka­pów o nie­ty­po­wych kształ­tach i wymia­rach. Na zdję­ciu poka­za­ny jest okap ze sta­li nie­rdzew­nej malo­wa­ny prosz­ko­wo ze zdo­bie­niem z bla­chy miedzianej.

Grzejniki

OFERTA Nie­ty­po­we grzej­ni­ki ze sta­li nie­rdzew­nej, wyko­ny­wa­ne wg indy­wi­du­al­nych projektów.

Donice

OFERTA Doni­ce ze sta­li nie­rdzew­nej do domów, gastro­no­mii oraz prze­my­sło­we. Pro­du­ku­je­my doni­ce wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej saty­no­wej, mato­wej, szli­fo­wa­nej jak rów­nież malo­wa­nej prosz­ko­wo do domów, hote­li, restau­ra­cji oraz zakła­dów pro­duk­cyj­nych według indy­wi­du­al­nych pro­jek­tów oraz spe­cy­fi­ka­cji. Podej­mu­je­my się reali­za­cji donic o nie­ty­po­wych kształ­tach i wymiarach.

Cokoły

OFERTA Coko­ły z blach nie­rdzew­nych szli­fo­wa­nych, pole­ro­wa­nych o dowol­nych wymia­rach. Coko­ły ze sta­li nie­rdzew­nej do domów, gastro­no­mii oraz prze­my­sło­we. Pro­du­ku­je­my coko­ły wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej saty­no­wej, mato­wej, szli­fo­wa­nej jak rów­nież malo­wa­nej prosz­ko­wo do domów, hote­li, restau­ra­cji, zakła­dów pro­duk­cyj­nych i prze­my­sło­wych według indy­wi­du­al­nych pro­jek­tów oraz spe­cy­fi­ka­cji. Podej­mu­je­my się reali­za­cji coko­łów o nie­ty­po­wych kształ­tach i wymiarach.