Studzienki paliwowe

OFERTA Stu­dzien­ki do zabu­do­wy przy­łą­czy zbior­ni­ków pali­wo­wych i LPG.

Zaparzarki owoców

OFERTA Zapa­rzar­ka do owo­ców. Pro­du­ku­je­my wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej zapa­rzar­ki do śli­wek, more­li i innych owo­ców dla prze­my­słu spożywczego.

Cięcie rur plazmą CNC

OFERTA Usłu­gi wyci­na­nia pla­zmą dowol­nych kształ­tów na pod­sta­wie rysun­ków dwg, w rurach o śred­ni­cach od 76 do 508mm i gru­bo­ści ścian­ki do 4mm.

Usługi spawalnicze

OFERTA Świad­czy­my usłu­gi spa­wal­ni­cze wyko­ny­wa­ne meto­dą TIG w osło­nie argo­nu. Oprócz spa­wa­nia ele­men­tów ze sta­li nie­rdzew­nej, podej­mu­je­my się napraw czę­ści samo­cho­do­wych oraz innych wyro­bów wyko­na­nych ze sto­pów aluminium.

Usługi tokarskie

OFERTA Świad­czy­my usłu­gi tokar­skie oraz fre­zer­skie. Dys­po­nu­je­my tokar­ka­mi umo­zli­wia­ją­cy­mi obrób­kę ele­men­tów o śred­ni­cy do 1500mm.

Mieszadła śmigłowe

OFERTA Mie­sza­dło śmi­gło­we wyko­rzy­sty­wa­ne do mon­ta­żu w zbior­ni­kach prze­zna­czo­nych do maga­zy­no­wa­nia pro­duk­tów spo­żyw­czych, che­micz­nych. Mie­sza­dło zbu­do­wa­ne na bazie napę­du Nord, wypo­sa­żo­ne w uszczel­nie­nie fir­my Anga, dobie­ra­ne indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od wła­ści­wo­ści mie­sza­ne­go produktu.

Kadzie z płaszczem grzejącym

OFERTA Zbior­ni­ki z otwar­tą czę­ścią gór­ną, umoż­li­wia­ją­ce prze­wo­że­nie pro­duk­tów spo­żyw­czych oraz che­micz­nych. Ist­nie­je moż­li­wość wypo­sa­że­nia kadzi w płasz­cze grze­ją­ce lub chłodzące.

Formy do szkła

OFERTA Pro­du­ku­je­my for­my ze sta­li nie­rdzew­nej prze­zna­czo­ne do gię­cia szkła pod wpły­wem wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry. Dostęp­ne są dwa typy form wypu­kłe oraz wklę­słe, wyko­ny­wa­ne o róż­nych dłu­go­ściach, sze­ro­ko­ściach oraz pro­mie­niach gięcia.