Wózki

OFERTA Wóz­ki trans­por­to­we pro­du­ku­je­my ze sta­li nie­rdzew­nej o róż­nych wymia­rach i kon­struk­cji. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się wóz­ki z koła­mi, któ­rych fel­gi i obrot­ni­ce wyko­na­ne są rów­nież ze sta­li nie­rdzew­nej. Opo­ny kółek mogą być wyko­na­ne z gumy czar­nej lub bia­łej. W swo­jej ofer­cie posia­da­my rów­nież wóz­ki z koła­mi z polia­mi­du, w któ­rych łoży­ska zakry­te są osło­na­mi ze sta­li nierdzewnej.

Termizatory do serów

OFERTA Urzą­dze­nie do zapa­rza­nia serów. Zbu­do­wa­ne z kra­jal­ni­cy, wan­ny zapa­rza­ją­cej, modu­łu wygnia­ta­ją­ce­go i podaj­ni­ka śli­ma­ko­we­go. Może współ­pra­co­wać z urzą­dze­nia­mi formującymi.

Urządzenia dzielące

OFERTA Urzą­dze­nie do pojem­no­ścio­we­go dzie­le­nia masy sero­wej wytwa­rza­nej w ter­mi­za­to­rze / zapa­rzar­ce. Moż­li­wość uzy­ska­nia por­cji sera o sta­łej wadze.

Odgazowywacze

OFERTA Pro­du­ku­je­my odga­zo­wy­wa­cze o wydaj­no­ści: 5.000l/h, 10.000l/h oraz 15.000l/h. Urzą­dze­nia są prze­zna­czo­ne do odga­zo­wy­wa­nia i odpo­wie­trza­nia mle­ka i śmie­tan­ki, co powo­du­je wzrost trwa­ło­ści tych produktów.

Noże

OFERTA Noże do kra­jal­nic ze sta­li nie­rdzew­nej, wyko­ny­wa­ne na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nia, dowol­ny kształt i wymiary.

Farukarki

OFERTA Urzą­dze­nie do for­mo­wa­nia sera typu moz­za­rel­la w faruki.

Prasy, krajalnice do serów

OFERTA Pro­du­ku­je­my pra­sy pio­no­we ze sta­li nie­rdzew­nej do serów, docisk uzy­ski­wa­ny jest za pomo­cą siłow­ni­ków pneu­ma­tycz­nych. Pra­sy wypo­sa­żo­ne są w zbior­nik, do któ­re­go tra­fia wycie­ka­ją­ca pod­czas pra­so­wa­nia ser­wat­ka, a tak­że insta­la­cję mycia. Pro­jek­tu­je­my pra­sy dosto­so­wa­ne do pro­duk­cji serów o dowol­nych wymia­rach. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się rów­nież pra­sy do wyj­mo­wa­nia serów z form oraz auto­ma­tycz­ne kra­jal­ni­ce serów.

Dna wibracyjne

OFERTA Pro­du­ku­je­my dna wibra­cyj­ne do zbior­ni­ków prze­zna­czo­nych do maga­zy­no­wa­nia mle­ka w prosz­ku. Są one wypo­sa­żo­ne w tłu­mi­ki drgań oraz pły­tę słu­żą­cą do mon­ta­żu wibra­to­ra. W swo­jej ofer­cie posia­da­my dwa typy den – o śred­ni­cy 1620mm oraz 1000mm.

Bębny formujące

OFERTA Bęb­ny do for­mo­wa­nia sera typu moz­za­rel­la, dają­ce moż­li­wość uzy­ska­nia kulek, oscyp­ków i innych kształtów.

Akcesoria mleczarskie

OFERTA Pro­du­ku­je­my sze­reg akce­so­rii znaj­du­ją­cych zasto­so­wa­nie w każ­dym zakła­dzie mle­czar­skim. Mię­dzy inny­mi są to mie­sza­cze wody gorą­cej, wiesz­ki na węże, czer­pa­ki, zawor­ki do pobie­ra­nia pró­bek. Podej­mu­je­my się reali­za­cji nie­ty­po­wych wyro­bów w opar­ciu o indy­wi­du­al­ne usta­le­nia z klientami.