Odbojnice

OFERTA Odboj­ni­ce pro­du­ku­je­my ze sta­li nie­rdzew­nej. Mają na celu zabez­pie­czyć ścia­ny, meble w skle­pach, słu­py, dys­try­bu­to­ry na sta­cjach paliw przed znisz­cze­niem poprzez uderzenie.

Odwodnienia

OFERTA Odwod­nie­nia linio­we pro­du­ku­je­my o prze­kro­ju sze­ścio­kąt­nym, prze­zna­czo­ne do odpro­wa­dza­nia wody z tara­sów, bal­ko­nów oraz hal pro­duk­cyj­nych. Zakoń­czo­ne są przy­łą­czem DN50, dopa­so­wa­nym do typo­wych kształ­tek kana­li­za­cyj­nych z PCV. Ist­nie­je mozli­wość wyko­na­nia kory­tek odwad­nia­ją­cych o dowol­nej długości.

Konstrukcje rurowe

OFERTA Kon­struk­cje ruro­we ze sta­li nie­rdzew­nej wyko­nu­je­my według indy­wi­du­al­nych pro­jek­tów i wyma­gań z rur ze sta­li nie­rdzew­nej pole­ro­wa­nej, pia­sko­wa­nej, szli­fo­wa­nej. Kon­struk­cja przed wej­ściem do hote­lu War­miń­skie­go w Olsz­ty­nie zosta­ła nagro­dzo­na w 2001 roku lau­rem w kon­kur­sie „ATUT 2001 NA NAJLEPSZY PRODUKT POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ.

Daszki i zadaszenia

OFERTA Dasz­ki i zada­sze­nia pro­du­ku­je­my z pro­fi­li i rur ze sta­li nie­rdzew­nej pole­ro­wa­nej, saty­no­wa­nej lub pia­sko­wa­nej. Kon­struk­cja nie­rdzew­na w połą­cze­niu ze szkłem zabez­pie­cza wej­ścia do budyn­ku przed desz­czem i śnie­giem. Poszy­cie sta­no­wić może szkło bez­piecz­ne lub pły­ty z poli­wen­gla­nu kana­li­ko­we­go. Wymia­ry oraz kształt zada­szeń dopa­so­wa­ne są do indy­wi­du­al­nych ocze­ki­wań klientów

Balustrady i barierki

OFERTA Balu­stra­dy i barier­ki pro­du­ku­je­my ze sta­li nie­rdzew­nej w połą­cze­niu ze szkłem lub wyko­na­ne tyl­ko ze szkła, porę­cze, pochwy­ty według roż­nych wzo­rów oraz indy­wi­du­al­nych wyma­gań klientów.